Inwestycje

Spółka akcyjna najważniejsze w skrócie

Podstawę prawną w Polsce odnośnie funkcjonowania spółek stanowi Kodeks spółek handlowych.

Spółka, którą weźmiemy dziś pod lupę, jest spółka akcyjna to rodzaj formy prawnej organizacji podmiotów gospodarczych w gospodarce, która kieruje się własnym interesem i zasadami racjonalnego gospodarowania. Racjonalne gospodarowanie stanowi maksymalizacja efektów, zakładając poziom nakładów i minimalizację nakładów, ustalając poziom efektów. Ten rodzaj spółki opiera się na obiegu akcji. Posiadaczem akcji i zarazem wspólnikiem spółki jest akcjonariusz. Akcjonariuszem może być zarówno osobą fizyczną, osobą prawną jak i osobowa spółka handlowa.

Głównym obowiązkiem akcjonariusza jest wkład w kapitał zakładowy.

Akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki. Posiadacz akcji ryzykuje jedynie swoim wniesionym kapitałem. Spółka odpowiada solidarnie wraz z osobami, które działały w jej imieniu.

Zyski ze spółki występują w postaci dywidend i są dzielone proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów.

Aby powstała spółka wymagane jest podpisanie statutu, czyli umowy przez założycieli. Akcjonariusze muszą wnieść minimalna wartość kapitału zakładowego, który wynosi 100 000 zł. Założenie spółki, a zarazem nabycie osobowości prawnej następuje w chwili wpisania do rejestru przedsiębiorców i pozyskania numeru KRS ( Krajowego Rejestru Sądowego).

Spółka akcyjna posiada organ nadzorczy, w którego skład wchodzi zarząd, rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie. Zarząd zostaje powołany na maksymalnie 5 lat i pełni funkcję reprezentacyjną oraz prowadzi sprawy spółki. Rada nadzorcza, która składa się z minimum 3 członków, sprawuje nadzór nad zarządem. Członkowi rady nadzorczej wybierani i odwoływani są przez walne zgromadzenie. Walne Zgromadzenie tworzą wpisani do księgi akcjonariusze uprawnieni do akcji imiennych i na okaziciela oraz świadectw tymczasowych.

Spółka może zostać rozwiązana w wyniku przyczyn przewidzianych w umowie spółki, uchwały wszystkich wspólników, upadłości (tzw. bankructwa), śmierci jednego z wspólników, wypowiedzenia umowy spółki przez jednego z wspólników i prawomocnego orzeczenia sądu.

Gotowe spółki – dla kogo ich zakup jest korzystny? Na czym polega sprzedaż gotowych spółek?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *